Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Kamoni.eu

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.kamoni.eu [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Monika Skrzypińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kamoni Monika Skrzypińska”, , 65-068 Zielona Góra, ul. Pod Filarami 2/16, NIP: 9291073409, REGON: 081206365.

3. Podstawowe dane kontaktowe Sklepu są następujące: tel. +48.509404723, adres email: “sklep@kamoni.eu”.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 

§2

Warunki dokonywania zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. online za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
 2. e-mailem na adres poczty elektronicznej Sklepu,
 3. telefonicznie na numer kontaktowy Sklepu lub inne numery przeznaczone do składania zamówień, jeżeli zostały wskazane na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Klientami uprawnionymi do składania zamówień w formie przewidzianej w ust. 1 pkt a są Klienci:

 1. posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu oraz
 2. nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 4. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do tzw. „koszyka”, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 5. Klient nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do tzw. „koszyka”, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na towar poprzez wybór przycisku - „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu.

 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

§3

Realizacja zamówienia

1. Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru.

2. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Klientowi wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

3. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sklepem a Klientem.

 

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru wyłącznie następujące formy płatności za zamówiony towar:

 1. gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi, listonoszowi lub w oddziale Poczty Polskiej - w zależności od metody dostawy),
 2. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sklepu,
 3. za pomocą systemu płatności online (eCard).

2. W wypadku korzystania z formy płatności wskazanej w ust. 1 pkt b, na poleceniu przelewu należy umieścić w jego tytule:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,

- numer zamówienia (wskazany w informacji o otrzymaniu zamówienia przez Sklep).

Płatności należy dokonać na jeden z następujących rachunków bankowych:

 1. 28 1140 2004 0000 3502 7518 0175 (mBank).

3. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży towaru utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za towar oraz kosztów jego dostawy.

 

§5

Dostawa towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła Klientowi za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie Sklepu.

2. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi rzeczy wolne od wad w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania należności na właściwym rachunku bankowym Sklepu.

4. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§6

Reklamacje

1. Zgłoszenie reklamacji towaru powinno zostać przesłane na adres Sklepu drogą pocztową albo e-mailem na adres poczty elektronicznej Sklepu.

2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji towaru w terminie 14 dni roboczych od momentu doręczenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

3. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§7

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru Sklepowi w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru, zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu w zakładce Reklamacje i zwroty procedurą.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, umowę sprzedaży towaru uznaje się za niezawartą.

3. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sklep ponosi koszty zwrotu towaru jedynie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sklep zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sklep usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

6. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sklepowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanego towarów.

 

§8

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

§9

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji zamówienia.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

§10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

4. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

5. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

7. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl