REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  „KAMONI.EU”

  §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest sklep internetowy https://kamoni.eu należący do „Kamoni Monika Skrzypińska”, ul. Pod Filarami 2/16, 65-068 Zielona Góra, NIP: 9291073409, REGON: 081206365 e-mail: sklep@kamoni.eu, tel. +48 509 404 723.

  1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest do konsumentów.

  1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, którego właścicielem i administratorem jest Organizator.

  §2. DEFINICJE

  2.1. KATALOG – katalog produktów, na które Klient wymienić może zgromadzone Punkty, dostępny w Sklepie Internetowym.

  2.2. UCZESTNIK – klient który uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

  2.3. ORGANIZATOR – sklep internetowy https://kamoni.eu należący do „Kamoni Monika Skrzypińska”, ul. Pod Filarami 2/16, 65-068 Zielona Góra, NIP: 9291073409, REGON: 081206365 e-mail: sklep@kamoni.eu, tel. +48 509 404 723.

  2.4. PRODUKT – przedmiot umowy sprzedaży między Uczestnikiem a Organizatorem.

  2.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  2.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

  2.7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: https://kamoni.eu w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

  §3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

  3.1. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

  3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez rejestracje i lub zalogowanie się do Sklepu Internetowego, również logując się poprzez Facebook, Google lub inne aplikacje do tego dostępne.

  3.1. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. W razie zmiany danych, do ich aktualizacji.

  §4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 24 listopada 2020 r. do odwołania.

  4.2. Uczestnik biorący udział w Programie Lojalnościowym otrzymuje punkty za zakup Produktów w Sklepie Internetowym.

  4.3. Ilość punktów przyznawanych z tytułu zakupu Produktu jest wyświetlana w Sklepie Internetowym. Przyjęta została wartość według wskaźnika 1 zł = 1 pkt. Koszt wysyłki nie wchodzi w wartość Produktu.
  (przykład: Produkt kosztuje
  100 zł klient otrzymuje za jego zakup 100 pkt).

  4.4. Dodatkowo Punkty mogą zostać przyznane za:

  a) Zapisanie się do newslettera (10 pkt).

  b) Napisanie opinii Produktu w Sklepie Internetowym która zostanie zatwierdzona. (20 pkt).

  4.5. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia opinii, które nie są poprzedzone zakupem produktu.

  4.6. Uczestnikowi nie przysługują Punkty, w momencie zwrócenia zakupionego Przedmiotu lub też anulowania zamówienia.

  §5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

  5.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu środków na wymianę ich na Produkt dostępny za Punkty w Sklepie Internetowym.

  5.2. Ilość Punktów potrzebnych do wymiany na Produkt, wskazana jest przy opisie Produktu w Sklepie Internetowym pod adresem: https://kamoni.eu/pl/l (trzeba być zalogowanym aby przejść do strony).
  Przyjęty został przelicznik według wskaźnika
  1 pkt = 0,10 zł (przykład: Produkt kosztuje 100 zł klient musi wydać na jego zakup 1000 pkt).

  5.3. Zebrane punkty nie posiadają okresu ważności (nie przepadają).

  5.4. Klient ponosi koszty dostawy Produktu, przy zakupach łączonych o wartości powyżej 250 zł koszt dostawy jest darmowy.

  5.6. Zgromadzone Punkty nie mogą zostać wymienione na pieniądze.

  §6. DANE OSOBOWE

  6.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych osobowych skutkuje odmową udziału w Programie lojalnościowym.

  6.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora jest realizacja Programu Lojalnościowego.

  6.3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  6.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@kamoni.eu lub telefonicznie: +48 509 404 723 albo pisemnie na adres Administratora: Kamoni Monika Skrzypińska”, ul. Pod Filarami 2/16, 65-068 Zielona Góra.

  §7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  7.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Uczestnik może składać wysyłająć wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@kamoni.eu lub telefonicznie: +48 509 404 723 albo pisemnie na adres Administratora: Kamoni Monika Skrzypińska”, ul. Pod Filarami 2/16, 65-068 Zielona Góra.

  7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji dotyczących reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych -ułatwi to rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

  7.3. Odpowiedź w sprawie reklamacji następuje niezwłocznie, maksymalnie w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

  §8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w tym do zmian wskaźników otrzymywanych i wydawanych Punktów, jak i również możliwość rozwiązania Programu lojalnościowego ze skutkiem natychmiastowym. Każdorazowa zmiana regulaminu skutkuje powiadomieniem o tym Uczestnika wiadomością e-mail.

  8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

  8.3. Uczestnik może uzyskać w każdej chwili dostęp do tego Regulaminu pod adresem: https://kamoni.eu/pl/i/Program-lojalnosciowy-REGULAMIN/26. Również w wersji PDF do pobrania: https://kamoni.eu/userdata/public/assets/Regulaminy/Regulamin_Programu_Lojalnosciowego_KAMONI_EU_24.11.2020.pdf

  8.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu wprowadzenia Programu lojalnościowego tj. 24 listopada 2020 r.